Regulamin

Kategoria: Blog Opublikowano: niedziela, 20, lipiec 2014 Zespół Korepetycjemgr.pl Drukuj E-mail

Regulamin Współpracy obejmujący wszystkie zlecenia realizowane przez Portal www.korepetycjemgr.pl; bądź za jego pośrednictwem; współpracownikami Portalu; osobami wskazanymi przez Portal a Zleceniodawcami - klientami portalu. 

 

I. Ustalenia wstępne.

1. Nazewnictwo stosowane w Portalu, Regulaminie, pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w korespondencji; rozmowie telefonicznej; innej formie kontaktu:

a)Portal; Zespół; Zleceniobiorca - wszystkie podmioty współpracujące, reprezentujące portal www.korepetycjemgr.pl bądź osoby wskazane przez Portal; administrację Portalu, osobę upoważnioną przez Portal do kontaktu ze Zleceniodawcą;

b) Administrator - osoba zarządzająca Portalem; Zespołem; Pracami Portalu, sprawami Regulaminowymi;

c) Zleceniobiorca - przedstawiciel Portalu; Administrator; współpracownik Portalu;

d) Zleceniodawca - Klient portalu, osoba zlecająca pracę Portalowi za pośrednictwem wskazanych dróg kontaktowych przez Administrację Portalu;

e) Regulamin - Zasady współpracy Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą. Nie podlegają one dyskusji, podważaniu przez żadną ze stron;

f) Strony - w skrócie, nazewnictwo obejmujące Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę;

g) Współpraca - realizacja zlecenia;

2. Regulamin Współpracy został zredagowany na potrzeby współpracy pomiędzy stronami. Jest całkowicie autorstwa Administracji Portalu oraz Zespołu.

3. Regulamin Współpracy został oparty o przepisy obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

II. Ustalenia Ogólne:

1. Postanowienia ogólne obejmują zasady Współpracy pomiędzy Stronami.

2. Strony, podejmujące się Współpracy deklarują się na poszanowanie swoich praw, obowiązków, obopólnego zrozumienia, przestrzegania niniejszego Regulaminu dla dobra realizacji Zlecenia

3. Strony podejmujące się współpracy deklarują się przestrzegania wszystkich punktów niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem dla Zleceniodawcy Rozdziału III niniejszego Regulaminu; a dla Zleceniobiorcy Rozdziału IV niniejszego Regulaminu.

4. Strony, w przypadku obopólnego porozumienia mogą wyrazić zgodę na dodatkowe punkty, rozszerzające zapisy Regulaminu, ustalane indywidualnie. Głównie obejmuje ten punkt osoby stale współpracujące ze Zleceniobiorcą, są osobami godnymi zaufania. 

5. Strony, zobowiązują się przestrzegać zasad reklamacji, poprawek, zwrotów wpłat, szczegółowo opisanych w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.

6. Strony, zobowiązują się przestrzegać zasad płatności, terminów płatności, cenników, szczegółowo opisanych w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Zlecenia poprzez osoby związane z Portalem, Zespołem w sposób:

a) Bezpośredni - czyli stałymi współpracownikami Portalu, należącymi do Zespołu; osoby te są wskazane na stronie Portalu, www.korepetycjemgr.pl; w zakładce: "O Nas".

b) Pośredni - osoby związane z Zespołem docelowo, często w tym przypadku jest to współpraca obejmująca jedno Zlecenie. Osoby te posiadają stosowne kwalifikacje do realizacji Zlecenia

c) Administrator bierze pełną odpowiedzialność za współpracę z osobami wymienionymi w punkcie II.7.a)b). Jest to odpowiedzialność materialna, prawna, wizerunkowa, kontaktowa. 

8. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za realizację Zlecenia w przypadku braku pośrednictwa Portalu, nawet jeżeli dotyczy to osoby współpracującej z Portalem, umieszczonej w zakładce "O Nas". Wszelkie takie kontakty, nawiązywanie współpracy poza Portalem, kontaktami nie wskazanymi przez Regulamin, Portal, Administrację są podejmowane na własne ryzyko przez Zleceniodawcę.

9. Oficjalnymi źródłami kontaktu, za które Administracja bierze odpowiedzialność, wymienioną w punkcie II.7.a)b) są:

a) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - UWAGA - ten email służy do kontaktu z Administracją tylko w przypadku sytuacji konfliktowych, wyjaśnienia spraw finansowych, Regulaminowych, rażącego naruszenia terminów itp. Email ten nie odpowiada na zapytania dotyczące samych Zleceń.  

c) email awaryjny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d) Telefon 518710753;

e) GG 45192093;

f) Formularz kontaktowy zamieszczony na stronie. 

 

 

III. Obowiązki Zleceniodawcy.

1. Zleceniodawca, deklarując się na współpracę wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji Zleceniobiorcy dotyczących Zlecenia. W tym informacji dotyczących wymogów edycyjnych, uwag promotora, materiałów itp. 

3. Zleceniodawca, deklarując się na Współpracę, zobowiązuje się do udzielenia Zleceniobiorcy wszelkich innych informacji, udzielania niezwłocznych odpowiedzi na emaile, wiadomości itp. dotyczące Zlecenia.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do realizacji wpłat na rzecz Zleceniobiorcy, na wskazane konto przez Zleceniobiorcę, w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę. Brak terminowych wpłat, odmowa dokonania wpłat, bądź zawieszenie bez podania poważnej przyczyny wpłat przez Zleceniodawcę skutkuje:

a) zerwaniem Współpracy;

b) odmową naniesienia poprawek w cenie Zlecenia;

c) odmowie podjęcia się nowej Współpracy bez dodatkowych restrykcyjnych warunków wobec Zleceniodawcy,

d) podjęcie nowej Współpracy tylko po uregulowaniu zaległych wpłat, wyceną na nowo Zlecenia, oraz nowymi warunkami uiszczenia wynagrodzenia przez  Zleceniodawcę ( np. wpłata z góry za całość Zlecenia).

5. Zleceniodawca wyraża zgodę na to, że wskaźnikiem procentu plagiatu w Zleceniu, jest system antyplagiat.net. Wynik raportu systemu antyplagiat.net jest wiążący dla Stron

6. Zleceniodawca, jeżeli Strony nie ustaliły inaczej, jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów, jeżeli wprowadził w błąd Zleceniobiorcę:

a) co do terminu realizacji Zlecenia;

b)Zakresu wykonania prac obejmujących Zlecenie;

c)działań podjętych przez Zleceniodawcę uniemożliwiających ukończenie Zlecenia;

d)informacji podanych przez Zleceniodawcę, uniemożliwiających terminowe wykonanie Zlecenia

7. Zleceniodawca, jeżeli Strony nie ustaliły inaczej, ma prawo do Reklamacji, Zwrotu poniesionych kosztów, Poprawy Zlecenia ( O ile nie złamano punktu III.8. niniejszego Regulaminu), jeżeli Zlecenie nie zostało wykonane prawidłowo.) UWAGA !!! Dla Zleceniobiorcy wiążące są przede wszystkim uwagi promotora dotyczące Zlecenia, dopiero w drugiej kolejności - Zleceniodawcy

8. Zleceniodawca wyraża zgodę, że wiążącym terminem dotyczącym poprawy Zlecenia dla obu Stron jest okres 4 tygodni od otrzymania części, bądź całości Zlecenia. W przypadku przekroczenia tego terminu, Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania poprawek wskazanych przez Zleceniodawcę po upływie tego terminu, bez dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie poprawek. 

9. Zleceniodawca wyraża zgodę, że wszelkie poprawki są wykonywane przede wszystkim po wskazaniu ich przez Promotora. Uwagi Zleceniodawcy są brane pod uwagę w dużo mniejszej mierze niż uwagi osób oceniających, ponadto Zleceniodawca wyraża zgodę na to że to Zleceniobiorca ustala harmonogram naniesienia poprawek. 

10. Zleceniodawca, wyrażając zgodę na realizację Zlecenia rozumie, że termin ustalany przez Strony jest wiążący dla czasu realizacji samego Zlecenia. Termin ten nie obejmuje czasu realizacji poprawek, które często wydłużają się z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy. W tym przypadku, Zleceniodawca nie ma prawa oczekiwać zwrotu kosztów, refundacji, bądź innych profitów wynikających z opóźnienia poprawek. 

11. Każde inne obowiązki Zleceniodawcy, wynikają z zapisów niniejszego Regulaminu.

 

 

IV. Obowiązki Zleceniobiorcy. 

1. Zleceniobiorca  deklarując się na Współpracę, zobowiązuje się do wykonania Zlecenia zgodnie z ustalonymi przez Strony dotyczącymi

a) terminu wykonania Zlecenia; Terminem wiążącym dla Zleceniobiorcy jest termin 8 tygodni od dnia rozpoczęcia Współpracy - dnia otrzymania wpłaty od Zleceniodawcy (VI.2 niniejszego Regulaminu). Zgodnie z zapisem w punkcie III.10 niniejszego Regulaminu, termin realizacji Zlecenia, nie jest terminem naniesienia poprawek. W szczególnych przypadkach, termin może być uzgodniony przez Strony.W przypadku terminów Express - wynagrodzenie za Zlecenie jest ustalane indywidualne. 

b) metody wykonania Zlecenia;

c) zakresu prac niezbędnych do wykonania Zlecenia;

d) naniesienie poprawek do Zlecenia, o ile nie złamano punktów III.6;III.9;III.10;

2. Zleceniobiorca deklaruje się na informowanie na bieżąco z postępów prac nad Zleceniem. Informacje są przekazywane na życzenie Zleceniodawcy.

3. Zmieniony - uwagi zamieszczono w punkcie IV.1. niniejszego Regulaminu.

4. Zleceniobiorca deklarując się na Współpracę, dopuszcza warunki wydłużenia terminu tylko w przypadkach:

a) poważne problemy techniczne, niezależne od Zleceniobiorcy;

b) choroba uniemożliwiające czasową realizację Zlecenia;

c) Inne, niezależne od Zleceniobiorcy, uniemożliwiające prace nad Zleceniem;

O wszystkich takich przypadkach Zleceniobiorca na bieżąco informuje Zleceniodawcę, wraz z informacją o krokach umożliwiających rozwiązanie problemów i dalszą realizację Zlecenia

5. Zleceniobiorca deklarując się na Współpracę podejmuje się do naniesienia poprawek do Zlecenia w przypadku:

a) uwag zgłoszonych przez promotora i bezpośrednio odnoszących się do tematu Zlecenia, zakresu prac dotyczącym Zlecenia;

b) termin zgłoszenia poprawek nie przekroczył 4 tygodni od otrzymania przez Zleceniodawcę ostatniej części, bądź całego Zlecenia.

c) otrzymywania terminowych wpłat za Zlecenie od Zleceniodawcy, bez wysyłania ponagleń w przypadku rażącego naruszenia terminu wpłaty przez Zleceniodawcę

6. Zleceniobiorca deklarując się na Współpracę odmawia naniesienia poprawek dotyczących Zlecenia w przypadku:

a) uwagi nie pochodzą od promotora;

b) poprawki dotyczą zmiany tematu, kierunku, nieznanego wcześniej zakresu prac niezbędnych do wykonania Zlecenia.

c) braku terminowych wpłat, lub częste ponaglenia kierowane do Zleceniodawcy;

d) braku informacji wykraczającej termin 4 tygodni; lub w ogóle utrudnionym kontakcie ze Zleceniodawcą

e) wszelkie niezrealizowane poprawki ( wymienione w punkcie IV.6ab)c)d) mogą zostać naniesione dopiero po ustaleniu nowych warunków Współpracy i są dokonywane za dodatkową opłatą, dopiero po ewentualnym uregulowaniu w pełni zaległej wpłaty za Zlecenie. W przypadku odmowy ze strony Zleceniobiorca ma prawo odmówić dalszej pracy nad Zleceniem

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ustalenia własnego harmonogramu pracy nad Zleceniem, jak również i własnego doboru źródeł, bibliografii, doboru słów, doboru autorów. Uwagi Zleceniodawcy w tym przypadku służą tylko jako informacyjne. 

8. Zleceniobiorca deklarując się na Współpracę zastrzega sobie prawo do zerwania Współpracy w przypadku:

a) braku wpłat ze strony Zleceniodawcy;

b) ignorowaniu ponagleń;

c) braku kontaktu ze Zleceniodawcą, przekraczającym 4 tygodnie;

d) zachowaniu agresywnym, wulgarnym wobec osób kontaktowych;

e) ignorowaniu zapisów niniejszego Regulaminu;

f) gróźb, zastraszania, podejmowanych prób określonych w prawie polskim jako groźby karalne;

g) podważania wyników raportu antyplagiat.net

9. Zleceniobiorca, w przypadku braku wpłat, bądź wydłużenia się oczekiwania terminu otrzymania wpłaty, ma prawo do zerwania Współpracy i zawiązania nowej ze Zleceniodawcą obwarowując nową Współpracę dodatkowymi warunkami:

a) spłatę należności;

b) nowe warunki finansowe - nowa Współpraca nie obejmuje wpłat wcześniej dokonanych za Zlecenie ze zerwanej współpracy;

c) ustalenia bardziej rygorystycznego planu wpłat za Zlecenie.

10. Ponadto Zleceniobiorca wyraża pełną zgodę na przestrzeganie w całości zapisów Niniejszego Regulaminu

11. UWAGA !! Zapisy z Rozdziałów III i IV w pełni odpowiadają oczekiwaniom Stron, których celem jest realizacja Zlecenia. Fakt, zamieszczenia dodatkowych punktów, informacji więcej w jednym z rozdziałów, jest wiążący dla obu Stron.

Przykład. Szczegółowe informacje dotyczące odmowy naniesienia poprawek, podpunktów w tej sprawie jest wiążący dla obojga ze stron, pomimo tego że brzmią one inaczej w owych rozdziałach. Powoływanie się na zapis, lub jego brak nie będzie brane pod uwagę przy reklamacji lub innej czynności. Administrator pozostawi takie informacje bez dalszego biegu 

 

 

V.Płatności i Cenniki.

1. Podejmując się Współpracy, Strony ustalają indywidualne wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia. Ustalają Wartość Zlecenia.

2. Strony deklarując się na Współpracę ustalają że pierwszym dniem rozpoczęcia Zlecenia, będzie dzień otrzymania przez Zleceniobiorcę, wpłaty raty na konto, dokonanej przez Zleceniodawcę. Dodatkowo, Zleceniodawca deklaruje się na przesłanie skanu dowodu wpłaty, potwierdzenia pdf na wskazany email przez Administrację, Kontakt

3. W przypadku braku wpłat, Zleceniobiorca ma prawo do całkowitego zerwania Współpracy bez żadnych konsekwencji. Są to przypadki opisane w niniejszym Regulaminie w punktach: III.4; III.6; III.7; IV.6.c; IV.8; IV.9; IV.11.

4. Strony ustalają, że w przypadku zerwania Współpracy, z winy Zleceniodawcy, nawiązanie owej od nowa może nastąpić tylko po spełnieniu warunków opisanych w punktach: III.4; IV.9 niniejszego Regulaminu.

5. Wycena Zlecenia jest indywidualna i obejmuje takie punkty jak:

a) termin Zleceniodawcy; Termin Ekspress jest wyceniany w kwocie wyższej od normalnego terminu. Maksymalnie może on wynieść 100% wartości Zlecenia realizowanego w trybie normalnym. 

 b) Temat Zlecenia;

c) Zakres prac niezbędny do realizacji Zlecenia;

d) otrzymanie od Zleceniodawcy materiałów własnych, posiadanie własnych części Zlecenia;

e) Ilości stron Zlecenia;

f) Poziom edukacji;

g) inne, nieznane dzisiaj Zleceniobiorcy informacje na temat pracy. 

UWAGA !!! Zasady wyceny obejmują WSZYSTKIE Zlecenia realizowane przez Portal, Zespół.  Metody wyceny obowiązują takie elementy jak edycja treści Zlecenia, poprawa gotowego Zlecenia, słowem wszystkich Zleceń, jakich podejmuje się Zespół, korepetycjemgr.pl

6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do konsultacji Zlecenia z osobami trzecimi. Koszty konsultacji są dzielone po połowie pomiędzy Strony. Zleceniodawca przyjmuje do informacji fakt konsultacji i przyjmuje warunki finansowe obejmujące konsultacje. UWAGA Koszty konsultacji nie mogą być wyższe niż wysokość jednej raty wartości Zlecenia.

7. Cennik zamieszczony na stronie www.korepetycjemgr.pl jest poglądowy i nie jest wiążący w myśl oferty handlowej, prawa handlowego.   

8. Rabaty i zniżki są ustalane indywidualnie. 

9. Wpłaty są dokonywane przez Zleceniodawcę, na numer konta wskazanego przez Zleceniobiorcę poprzez kanały informacyjne wskazane w Regulaminie, w punkcie II.9

10. Wszelkie sprawy odnoszące się do reklamacji, zwrotów, są zawarte w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu

 

 

VI. Reklamacje, Zwroty, Regulacje dotyczące Współpracy, Zerwania Współpracy, Nawiązania nowej Współpracy, inne. 

1. Prawo do Reklamacji Zleceniodawca zachowuje w przypadku:

a) rażącego przekroczenia terminu realizacji Zlecenia, bez podania przyczyny przez Zleceniobiorcę

b) rażącego przekroczenia poziomu antyplagiatu w Zleceniu;

c) nie wywiązywaniu się w pełni z obowiązków przez Zleceniobiorcę;

d) Zlecenie nie zostało zrealizowane przez Zespół;

e) rażąco został naruszony interes Zleceniodawcy;

f) wszystkie powyższe punkty Zleceniodawca jest obowiązany udowodnić, udokumentować. Bez poważnych dowodów, reklamacje zostaną pozostawione bez dalszego biegu. 

2. Prawa do reklamacji nie zostaną uwzględnione w przypadku:

a) długiego braku kontaktu ze strony Zleceniodawcy - częste przypadki długiego nie odpowiadania na email z powodu np. wakacji, urlopu, wyjazdu za granicę;

b) informacje przekazane przez Zleceniodawcę dotyczące pracy były niewystarczające, bądź wprowadzające w błąd;

c) braku wiążącej informacji od promotora o odrzuceniu Zlecenia. Sama informacja od Zleceniodawcy nie jest wiążąca;

d) zalegania z płatnością za Zlecenie;

e) odrzuceniu Zlecenia przez promotora, bądź uczelnie w trakcie obrony z powodu braku wiedzy o treści Zlecenia;

f) innych warunków zawinionych przez Zleceniodawcę, na które wpływu nie miał Zleceniobiorca

3. Zwrot zaliczek za Zlecenie następuję tylko w przypadku udokumentowanego, niewłaściwego wykonania Zlecenia, udowodnionego przez Zleceniodawcę. Fakt nie podobania się Zlecenia, inna forma, treść niż oczekiwał Zleceniodawca, ale spełniające wymogi ( co do treści, zawartości, przypisów, etc.) Zlecenie nie jest powodem do uwzględnienia dokonania zwrotu zaliczek.

4. Zwrot zaliczek następuję w przypadku całkowitego braku możliwości zrealizowanie Zlecenia. W tym przypadku, informuje o tym Zleceniobiorcę i zwraca zaliczkę w terminie do 14 dni roboczych.

5. Zleceniobiorca zastrzega sobie zerwanie współpracy w przypadku rażącego naruszenia zasad kultury, zachowania się w kontakcie, obrażania, braku wpłat, wprowadzeniu w błąd uniemożliwiającego realizacje Zlecenia. Punkt IV.8 niniejszego Regulaminu.

6. Nawiązanie nowej współpracy może nastąpić tylko po ustaleniu nowych warunków. III.4;IV.6; IV.8;V.3;V.4 niniejszego Regulaminu.

7. Wszelkie sprawy dotyczące zapisów w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu, pozostają w gestii Administratora. Przyjmowanie wniosków w sprawach opisanych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu jest rozpatrywane tylko po przesłaniu na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pełnych informacji, wraz z materiałami pomagającymi ustalić czy istnieje prawo do reklamacji bądź zwrotu. Na odpowiedź Administrator daje sobie od 14, do 30 dni, w zależności od tematu i wagi Zlecenia

8. W Przypadku rażącego naruszenia interesów na szkodę Zleceniodawcy, bądź też odwrotnie - na szkodę Zleceniobiorcy, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec każdej ze Stron. 

W tym przypadku dopuszcza dodatkową formę kontaktu - osobistego, bądź telefonicznego. Informację taką, strony zainteresowane otrzymają w wiadomości email. 

8. Sądami właściwym do rozpatrywania odrzuconych reklamacji, zwrotów, są wydziały Sądów Cywilnych, przy Sądach Rejonowych.  

 

VII. Ustalenia końcowe. 

1. Wszystkie, pominięte w Regulaminie, a mogące wystąpić w trakcie realizacji Zlecenia sytuacje, wypadki, reguluje prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zleceniodawca, deklarując się na współpracę, jest bezwzględnie obowiązany do przestrzegania polskiego kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 272 kk. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego Zlecenia zgodnie z polskim prawem, bez naruszenia interesu Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za niewłaściwe posłużenie się wszelkimi materiałami przesłanymi, otrzymanymi inną drogą, przez Zleceniodawcę. 

3. W sprawach spornych proszę kierować swoje uwagi, oraz każde inne na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. W szczególnych przypadkach, Zespól, Administrator, Kontakt, zastrzega sobie prawo do indywidualnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

       Z poważaniem, Administracja Portalu www.korepetycjemgr.pl

Odsłony: 4269